Học liệu mở

Ebook Người thầy giỏi ở mọi lớp học: Phần 2

Nối tiếp phần 1 của ebook "Người thầy giỏi ở mọi lớp học" phần 2 tiếp tục trình các nội dung đào tạo giáo viên và các khuyến nghị về chính sách trong việc đào tạo giáo viên thông qua các nội dung sau: Các phương pháp sư phạm nhiều triển vọng, việc triển khai và kiểm định các chương trình tập sự, cải cách việc cấp phép, việc tuyển dụng và sử dụng giáo viên mới. Mời các bạn cùng tham khảo.