Học liệu mở

Ebook Phương pháp mới phiên dịch - biên dịch Anh - Việt, Việt - Anh (cuốn 2): Phần 1

Cuốn sách "Phương pháp mới phiên dịch - biên dịch Anh - Việt, Việt - Anh" gồm các bài tập phiên dịch Anh Việt Việt Anh và biên dịch Anh Việt Việt Anh. Phần 1 cuốn sách trình bày nội dung 3 chương đầu tiên, mời các bạn tham khảo.