Học liệu mở

Ebook Việt sử tân biên (Quyển 5: Việt Nam kháng Pháp sử): Phần 1

Ebook Việt sử tân biên (Quyển 5: Việt Nam kháng Pháp sử) gồm có 5 nội dung chính, trong phần 1 của ebook sau đây trình bày về: Âm mưu lật đổ ngai vàng của Tự Đức, vụ Hồng Bảo, vụ giặc chày vôi...; nước Pháp đánh chiếm Nam Kỳ, hoà ước năm Nhâm Tuất (1862). Mời các bạn cùng tham khảo.