Học liệu mở


KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN VĂN HÓA ĐỌC TRONG TRƯỜNG ĐH THỦ ĐÔ HÀ NỘI

Hưởng ứng ngày sách Việt Nam 21/4 và ngày sách và bản quyền thế giới 23/4, TT TT-TV tổ chức các hoạt động phát triển văn hóa đọc trong trường ĐH Thủ đô Hà Nội

            Hưởng ứng ngày sách Việt Nam 21/4 và ngày sách và bản quyền thế giới 23/4;

Căn cứ Kế hoạch năm học 2015-2016;

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Thông tin – Thư viện;

Nhà trường thông báo Kế hoạch tổ chức các hoạt động phát triển văn hóa đọc trong trường ĐH Thủ đô Hà Nội. Cụ thể như sau:

I. Mục đích:

- Phát huy hiệu quả của hệ thống Thư viện trường Đại học Thủ đô Hà Nội, thúc đẩy phòng trào đọc, hình thành thói quen tự học, tự nghiên cứu, góp phần phát triển văn hóa đọc trong Nhà trường;

- Khuyến khích sinh viên thực hành các hoạt động nghiên cứu khoa học, vận dụng kiến thức, rèn nghề vào thực tiễn

- Đẩy mạnh giáo dục, trang bị các kiến thức, kỹ năng đọc, định hình xu hướng đọc lành mạnh cho sinh viên thông qua các hoạt động bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp đọc;

- Hướng dẫn tìm kiếm và xử lý thông tin, khai thác tài liệu trên thư viện, thư viện số Đại học Thủ đô Hà Nội.

- Truyền thông hình ảnh của trường Đại học Thủ đô Hà Nội, một môi trường có không gian học tập và hoạt động tích cực.

II. Thời gian: 29/3/2016 đến 29/4/2016

III. Nội dung:

1. Đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng bá vai trò của việc đọc sách nhằm nâng cao nhận thức của sinh viên về ý nghĩa của sách vở, tài liệu trong quá trình học tập, rèn luyện nghề nghiệp.

2. Tổ chức các giờ sinh hoạt lớp với chủ đề “Phát triển văn hóa đọc trong sinh viên HNMU”      

3. Đổi mới hình thức và phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá theo hướng khuyến khích tìm kiếm và khai thác các nguồn thông tin ngoài giáo trình, nhất là thông tin từ thư viện để nâng cao chất lượng đào tạo, gắn với yêu cầu xã hội; khuyến khích sinh viên đọc tài liệu in và tài liệu điện tử, rèn năng lực tự  nghiên cứu, năng lực học tập suốt đời.

4. Đổi mới cách thức tổ chức và hoạt động của thư viện nhằm tạo môi trường thuận lợi cho sinh viên tiếp cận với tài liệu, sách bằng các hình thức như tổ chức “Quầy học liệu”; “Góc Hà Nội”; “Góc tự học”; “Thư viện số HNMU”,…

IV. Tổ chức thực hiện:

Trung tâm Thông tin – Thư viện phối hợp với phòng Công tác Học sinh Sinh viên và các khoa, phòng ban chức năng thực hiện các công việc cụ thể như sau:

1. Trung tâm Thông tin – Thư viện là đơn vị chủ trì các hoạt động quảng bá, truyền thông ý nghĩa của việc đọc sách, văn hóa đọc. Hướng dẫn kỹ năng khai thác, tìm kiếm thông tin, tài liệu thông qua các hoạt động: tổ chức các hoạt động khuyến đọc, sinh hoạt lớp theo chủ đề văn hóa đọc, hướng dẫn khai thác thư viện số,..  

2. Phòng Công tác Học sinh Sinh viên phối hợp với Trung tâm Thông tin – Thư viện lên kế hoạch, triển khai, kiểm tra, đôn đốc việc tham gia các hoạt động  nhằm phát triển văn hóa đọc trong sinh viên.

3. Các khoa đào tạo phối hợp triển khai tổ chức giờ sinh hoạt lớp theo chủ đề phát triển văn hóa đọc. Chỉ đạo đội ngũ cố vấn học tập, giảng viên tham gia các hoạt động phát triển văn hóa đọc trong sinh viên. Khuyến khích giảng viên đến với thư viện để là hình mẫu để xây dựng thói quen khơi dậy niềm đam mê đọc sách của sinh viên. Giảng viên phải hướng dẫn cho sinh viên chọn lọc tài liệu liên quan đến bài giảng, khuyến khích sinh viên đọc tài liệu trong quá trình học, kiểm tra đánh giá.

4. Trung tâm Thông tin – Thư viện phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường tổ chức các hoạt động phù hợp nhằm tuyên truyền, giới thiệu văn hóa đọc trong học sinh, sinh viên.

Hướng dẫn khai thác thư viện số