Học liệu mở


Thông báo v/v nộp khóa luận tốt nghiệp tại Trung tâm Thông tin- Thư viện

Căn cứ vào Kế hoạch bảo vệ và nộp khóa luận tốt nghiệp năm học 2015 – 2016 của trường Đại học Thủ đô Hà Nội, Trung tâm Thông tin – Thư viện thông báo tới những sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp như sau:

Nộp khóa luận tốt nghiệp đã chỉnh sửa theo yêu cầu của giáo viên chấm và có chữ ký xác nhận đã sửa nộp về TT Thông tin – Thư viện.

Yêu cầu: Sinh viên nộp khóa luận cho TT Thông tin- Thư viện bao gồm :

+ 01 cuốn Khóa luận đã chỉnh sửa hoàn chỉnh, có chữ ký của Giáo viên hướng dẫn vào trang bìa trong của khóa luận.

+ 01 đĩa CD lưu Khóa luận (nội dung lưu trong 1file word hoặc PDF giống hoàn toàn với khóa luận bản giấy). Bìa đĩa ghi rõ: Họ tên, Tên đề tài, chuyên ngành KL, năm bảo vệ.

-  Thời gian: Từ 20/05/2016 đến 10/06/2016 trong giờ hành chính.

-  : Phòng Đọc - Tầng 2 nhà Thư viện

Sinh viên nào không nộp khóa luận tốt nghiệp theo quy định về TT Thông tin - Thư viện sẽ không được xác nhận và làm thủ tục thanh toán ra trường.

Đề nghị các Khoa thông báo tới toàn thể sinh viên phối hợp thực hiện theo thông báo này.

Trân trọng thông báo.

TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN        

 

Hướng dẫn khai thác thư viện số