Học liệu mở


Thông báo về việc thu hồi giáo trình Thư viện

 Căn cứ vào Kế hoạch năm học 2015 – 2016 của trường Đại học Thủ đô Hà Nội, Trung tâm Thông tin – Thư viện thông báo đến sinh viên các khóa về việc thu hồi sách mượn như sau:

- Nội dung: Đề nghị sinh viên năm thứ 1, thứ 2 sau khi kết thúc môn học phải hoàn trả giáo trình cho TT TTTV.

- Đối tượng: Sinh viên niên khóa 2014 - 2017 và 2015 - 2018

- Yêu cầu: Sách mượn phải đảm bảo nguyên vẹn, không rách nát

- Thời gian: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 20/8/2016.

- Địa điểm: Phòng mượn tham khảo, phòng mượn giáo trình tại nhà Thư viện

Nếu quá thời gian trên, Trung tâm Thông tin – Thư viện sẽ xử lý theo quy định hiện hành.

Trân trọng thông báo.         

                                                                                 Trung tâm Thông tin - Thư viện

Hướng dẫn khai thác thư viện số