Học liệu mở


THÔNG BÁO THU HỒI THẺ MƯỢN CHO SINH VIÊN NĂM THỨ 3

Trung tâm Thông tin Thư viện Trường Đại học Thủ đô Hà Nội tổ chức thu hồi thẻ và trả tiền đặt cược làm thẻ mượn sách cho sinh viên năm thứ 3

 

TRƯỜNG ĐH THỦ ĐÔ HÀ NỘI

TT THÔNG TIN THƯ VIỆN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

THÔNG BÁO

(Về việc thu hồi thẻ mượn thư viện)

 

Trung tâm Thông tin Thư viện Trường Đại học Thủ đô Hà Nội tổ chức thu hồi thẻ và trả tiền đặt cược làm thẻ mượn sách cho sinh viên.

1.      Đối tượng: Sinh viên năm thứ 3

2.      Thời gian: Từ 15/5/2016 đến hết ngày 30/6/2016. Quá thời gian quy định trên, Thư viện sẽ không giải quyết.

3.      Địa điểm: Tại phòng nghiệp vụ tầng 3 – Nhà Thư viện.

Lưu ý: Đề nghị sinh viên mang theo thẻ mượn thư viện và thẻ sinh viên để cán bộ thư viện đối chiếu với danh sách.

          Trân trọng thông báo.

 

                                                                                  Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2016

                                                                                          TT THÔNG TIN THƯ VIỆN

Hướng dẫn khai thác thư viện số