Học liệu mở


PHÁT TRIỂN VĂN HÓA ĐỌC TRONG SINH VIÊN TRƯỜNG ĐH THỦ ĐÔ HÀ NỘI

Nhằm phát huy hiệu quả của hệ thống Thư viện trường Đại học Thủ đô Hà Nội, đồng thời thúc đẩy phong trào đọc, hình thành thói quen tự học, tự nghiên cứu, góp phần phát triển văn hoá đọc. Ban Giám hiệu thông báo về việc tổ chức sinh hoạt lớp với chủ đề “Phát triển văn hóa đọc trong sinh viên”.

 Căn cứ Kế hoạch năm học 2015-2016 của Trường Đại học Thủ đô Hà Nội;

Căn cứ Kế hoạch số 235/KH-ĐHTĐHN ngày 29 tháng 3 năm 2016 của
Ban Giám hiệu Trường Đại học Thủ đô Hà Nội về việc tổ chức các hoạt động phát triển văn hoá đọc trong Trường Đại học Thủ đô Hà Nội;

Nhằm phát huy hiệu quả của hệ thống Thư viện trường Đại học Thủ đô
Hà Nội, đồng thời thúc đẩy phong trào đọc, hình thành thói quen tự học, tự nghiên cứu, góp phần phát triển văn hoá đọc. Ban Giám hiệu thông báo về việc tổ chức
sinh hoạt lớp với chủ đề “Phát triển văn hóa đọc trong sinh viên”. Cụ thể như sau:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức sinh hoạt lớp:

- Thời gian: Từ ngày 19/4/2016 đến ngày 19/5/2016 (trừ thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).

- Địa điểm: Tầng 2 –nhà Thư viện.

          2. Nội dung sinh hoạt:

          - Sinh viên tìm hiểu “ Văn hóa đọc là gì” và “ Vì sao phải phát triển văn hóa đọc trong sinh viên Trường Đại học Thủ đô Hà Nội”

          - Sinh viên nghe giới thiệu chung về Thư viện và Thư viện số.

          - Sinh viên thực hành trên máy (trả lời phiếu khảo sát, thực hành khai thác và tìm kiếm thông tin trên Cổng thông tin Thư viện và Thư viện số…)

          - Trao đổi, giải đáp ý kiến.

          - Thăm quan Thư viện.

          3. Thành phần tham gia:

          - Trung tâm Thông tin Thư viện (đơn vị chủ trì, điều hành giờ sinh hoạt lớp).

          - Phòng Công tác học sinh, sinh viên (đơn vị phối hợp).

          - Cố vấn học tập và sinh viên các lớp cao đẳng, hệ chính quy, khóa
2014 - 2017; 2015-2018.

          4. Yêu cầu:

          4.1. Trưởng các khoa đào tạo :

          - Chỉ đạo cố vấn học tập quán triệt 100% sinh viên tham gia sinh hoạt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả giờ sinh hoạt theo chủ đề “Phát triển văn hóa đọc trong sinh viên” (có hướng dẫn đăng ký lịch và chuẩn bị nội dung  sinh hoạt lớp kèm theo).

          - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục học sinh, sinh viên nâng cao ý thức phát triển văn hóa đọc trong sinh viên Trường Đại học Thủ đô Hà Nội.

          4.2. Phòng Công tác học sinh, sinh viên:

           -  Phối hợp với Trung tâm Thông tin Thư viện tổ chức các giờ sinh hoạt lớp theo chủ đề nêu trên.

- Phối hợp với Đoàn Thanh niên trong việc phân công cán bộ, đoàn viên (là cán bộ giảng viên) dự các giờ sinh hoạt lớp.

4.3. Trung tâm Thông tin Thư viện tổng hợp, báo cáo Ban Giám hiệu kết quả triển khai các giờ sinh hoạt lớp vào cuối đợt.

Hướng dẫn khai thác thư viện số