Học liệu mở


Sử dụng email cho HSSV trường Đại học Thủ đô Hà Nội

Từ ngày 15/04/2016, yêu cầu 100% sinh viên hệ cao đẳng chính quy sử dụng địa chỉ email do Nhà trường lập khi thực hiện các hoạt động học tập, nghiên cứu, các thủ tục hành chính, trao đổi thông tin với cán bộ, giảng viên và các đơn vị chức năng trong Nhà trường

Căn cứ Quyết định số 2402/QĐ-TTG ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Thủ đô Hà Nội;

          Căn cứ Kế hoạch năm học 2015-2016 của trường Đại học Thủ đô Hà Nội;

          Để việc trao đổi thông tin giữa Nhà trường, cán bộ,  giảng viên với học sinh, sinh viên được thuận lợi, góp phần ngày càng nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển đào tạo đại học, sau đại học,vv… Ban Giám hiệu thông báo:

          1. Từ ngày 15/04/2016,  yêu cầu 100%  sinh viên hệ cao đẳng chính quy sử dụng địa chỉ email do Nhà trường lập khi thực hiện các hoạt động học tập, nghiên cứu, các thủ tục hành chính, trao đổi thông tin với cán bộ, giảng viên và các đơn vị
chức năng trong Nhà trường (Danh sách địa chỉ email của từng cá nhân sinh viên theo lớp đã được gửi về địa chỉ email của các lãnh đạo đơn vị, các giáo vụ khoa và các cố vấn học tập lớp).

          2. Các Trưởng đơn vị quán triệt, phổ biến kịp thời đến cán bộ, giảng viên, sinh viên biết để thực hiện, đồng thời phối hợp với Trung tâm Thông tin Thư viện tiến hành hướng dẫn cán bộ, giảng viên, sinh viên sử dụng địa chỉ email (hoặc nhóm email) do Trường lập cho sinh viên theo nhu cầu công việc.

          3. Trong quá trình sử dụng nếu có vướng mắc đề nghị cán bộ, giảng viên, sinh viên liên hệ trực tiếp với đồng chí Nguyễn Thanh Tâm (cán bộ Trung tâm Thông tin Thư viện - SĐT: 04.37.67.12.47, email: Nttam@daihocthudo.edu.vn) để được hướng dẫn và giải đáp kịp thời.

Hướng dẫn khai thác thư viện số