Học liệu mở


Thông báo về việc in ấn và phát hành giáo trình nội bộ phục vụ sinh viên

Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Điều lệ tường đại học;

Căn cứ Quyết định số 2402/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập trường Đại học Thủ đô Hà Nội;

Căn cứ Quyết định 13/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 10/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thư viện trường Đại học;

Căn cứ chủ trương đảm bảo cung cấp tài liệu, giáo trình cho học sinh, sinh viên trường ĐH Thủ đô Hà Nội;

Nhà trường thông báo kế hoạch in ấn, phát hành giáo trình nội bộ tới cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên trường Đại học Thủ đô Hà Nội như sau:

1.      Đối tượng: Toàn bộ giáo trình nội bộ do tập thể cán bộ, giảng viên nhà trường biên soạn cung cấp cho học sinh, sinh viên các hệ đào tạo.

2.      Thời gian triển khai: 8h00 – 17h00 hàng ngày tại tầng 2 nhà Thư viện

3.      Hình thức đăng ký: Cán bộ lớp lập danh sách, ghi rõ tên từng tài liệu và số bản đặt in (theo mẫu)sau đó gửi về Trung tâm Thông tin – Thư viện..

4.        Lệ phí: Thu phí theo qui định và số lượng bản đặt in cụ thể.

Nhà trường yêu cầu Trưởng các Khoa, Giám đốc Trung tâm Liên kết ĐT - BD quán triệt đến toàn thể cán bộ, giảng viên và các bộ môn trong đơn vị để tổ chức cung cấp giáo trình, tài liệu nội bộ kịp thời đến cho học sinh, sinh viên.

Nơi nhận:

- Hiệu trưởng (để b/c);

- Các khoa đào tạo (để th/h);

- Các phòng: Đào tạo, Khảo thí -ĐBCLGD, Tài chính Kế toán, QLKH-HTQT, Công tác HSSV (để th/h);

- Các Trung tâm: LKDDT-BD, TT-TV (để th/h);

- Lưu: VT, TT TT-TV (2 bản)

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 (đã ký)

 

 

 

 

 

TS. Đỗ Hồng Cường

 
Hướng dẫn khai thác thư viện số