Học liệu mở


Thông báo về việc trả tài liệu năm học 2014 - 2015

Trung tâm Thông tin Thư viện xin thông báo thời gian trả giáo trình, tài liệu tham khảo đối với sinh viên cao đẳng hệ chính quy

 Trung tâm Thông tin Thư viện xin thông báo toàn thể sinh viên cao đẳng hệ chính quy đang mượn tài liệu Thư viện như sau:

1-   Đối với sinh viên năm thứ ba trả giáo trình, tài liệu tham khảo của Thư viện trước ngày 10/06/2015; Đối với sinh viên năm thứ nhất và thứ hai: trước ngày 26/06/2015 vào giờ hành chính các ngày trong tuần.

2-    Sau thời hạn đã quy định, các lớp không đến làm thủ tục nêu trên, Thư viện sẽ tạm dừng cho mượn sách đối với sinh viên năm thứ nhất và thứ hai, riêng năm thứ ba sẽ không được xác nhận thủ tục ra trường.

3-    Địa điểm trả sách:  tại các kho Giáo trình, tài liệu tham khảo tầng 2,3 nhà Thư viện, và tầng 1 nhà KLF.

Nhận được thông báo này, Thư viện đề nghị các lớp đang mượn sách thư viện thực hiện việc trả sách đúng thời hạn.

 

                                                                                                                                                      Trân trọng thông báo

                                                                                                                                   Trung tâm Thông tin Thư viện

Hướng dẫn khai thác thư viện số