Học liệu mở

 • Bài giảng Kinh tế lượng - Tổng quan môn học Kinh tế lượng

  Bài giảng Kinh tế lượng - Tổng quan môn học Kinh tế lượng

  Bài giảng Kinh tế lượng - Tổng quan môn học Kinh tế lượng giúp người học nắm bắt được những thông tin cơ bản về môn học, nội dung môn học, hình thức đánh giá môn học, các tài liệu tham khảo. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết bài giảng.

   10 p daihocthudo 29/09/2020 11 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 1: Nhập môn kinh tế lượng

  Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 1: Nhập môn kinh tế lượng

  Bài giảng "Kinh tế lượng - Chương 1: Nhập môn kinh tế lượng" trình bày các khái niệm, phương pháp luận nghiên cứu của kinh tế lượng, phân tích hồi quy, các loại quan hệ, số liệu. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết bài giảng.

   40 p daihocthudo 29/09/2020 10 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 2: Hồi quy đơn biến

  Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 2: Hồi quy đơn biến

  Bài giảng "Kinh tế lượng - Chương 2: Hồi quy đơn biến" cung cấp cho người học các kiến thức: Mô hình, phương pháp bình phương nhỏ nhất (OLS), khoảng tin cậy, kiểm định giả thiết. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết bài giảng.

   76 p daihocthudo 29/09/2020 10 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 3: Hồi quy đa biến

  Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 3: Hồi quy đa biến

  Bài giảng "Kinh tế lượng - Chương 3: Hồi quy đa biến" cung cấp cho người học các kiến thức: Mô hình hồi quy 3 biến, mô hình hồi quy k biến, dự báo. Đây là tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Kinh tế và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết bài giảng.

   30 p daihocthudo 29/09/2020 10 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 4: Dạng hàm

  Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 4: Dạng hàm

  Bài giảng "Kinh tế lượng - Chương 4: Dạng hàm" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể mở rộng các dạng hàm, hiểu ý nghĩa các hệ số hồi quy. Đây là tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Kinh tế và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết bài giảng.

   32 p daihocthudo 29/09/2020 9 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 5: Biến giả trong phân tích hồi quy

  Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 5: Biến giả trong phân tích hồi quy

  Bài giảng "Kinh tế lượng - Chương 5: Biến giả trong phân tích hồi quy" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm biến giả, sử dụng biến giả trong mô hình hồi quy, kỹ thuật sử dụng biến giả. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết bài giảng.

   49 p daihocthudo 29/09/2020 9 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 6: Hiện tượng đa cộng tuyến

  Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 6: Hiện tượng đa cộng tuyến

  Bài giảng "Kinh tế lượng - Chương 6: Hiện tượng đa cộng tuyến" cung cấp cho người học các kiến thức: Bản chất, nguyên nhân của đa cộng tuyến, ước lượng các tham số, phát hiện đa cộng tuyến, khắc phục đa cộng tuyến,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết bài giảng.

   42 p daihocthudo 29/09/2020 9 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 7: Hiện tượng phương sai của sai số (số dư) thay đổi

  Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 7: Hiện tượng phương sai của sai số (số dư) thay đổi

  Bài giảng "Kinh tế lượng - Chương 7: Hiện tượng phương sai của sai số (số dư) thay đổi" cung cấp cho người học các kiến thức: Bản chất hiện tượng phương sai sai số thay đổi, hậu quả, cách phát hiện phương sai sai số thay đổi, cách khắc phục phương sai sai số thay đổi. Mời các bạn cùng tham khảo.

   83 p daihocthudo 29/09/2020 9 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 8: Hiện tượng tự tương quan

  Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 8: Hiện tượng tự tương quan

  Bài giảng "Kinh tế lượng - Chương 8: Hiện tượng tự tương quan" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể biết cách tiếp cận để lựa chọn mô hình, biết cách kiểm định việc chọn mô hình. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết bài giảng.

   41 p daihocthudo 29/09/2020 9 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 9: Chọn mô hình và kiểm định chọn mô hình

  Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 9: Chọn mô hình và kiểm định chọn mô hình

  Bài giảng "Kinh tế lượng - Chương 9: Chọn mô hình và kiểm định chọn mô hình" cung cấp cho người học các kiến thức: Chọn mô hình- Các sai lầm khi chọn mô hình, cách tiếp cận để lựa chọn mô hình, kiểm định việc chọn mô hình. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết bài giảng.

   40 p daihocthudo 29/09/2020 10 0

 • Bài giảng Vật lý 1 - Bài mở đầu

  Bài giảng Vật lý 1 - Bài mở đầu

  Bài giảng "Vật lý 1 - Bài mở đầu" cung cấp cho người học các thông tin về mục đích, dối tượng và phương pháp nghiên cứu của Vật lý, các đại lượng vật lý, đơn vị và thứ nguyên, lý thuyết sai số. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   38 p daihocthudo 28/07/2020 29 1

 • Bài giảng Vật lý 1 - Chương 1.1: Động học chất điểm

  Bài giảng Vật lý 1 - Chương 1.1: Động học chất điểm

  Bài giảng "Vật lý 1 - Chương 1.1: Động học chất điểm" cung cấp cho người học các kiến thức: Một số khái niệm cơ bản về động học chất điểm, vận tốc, gia tốc, các dạng chuyển động cơ đặc biệt. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   35 p daihocthudo 28/07/2020 30 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số