Học liệu mở

  • Luật Du Lịch số 09/2017/QH14

    Luật Du Lịch số 09/2017/QH14

    Luật số 09/2017/QH14 ban hành về Du lịch, được căn cứ theo Hiếp pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Luật này quy định về tài nguyên du lịch, phát triển sản phẩm du lịch và hoạt động du lịch, quyền, nghĩa vụ của khách du lịch,...

     37 p daihocthudo 20/05/2019 240 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số