Học liệu mở

 • Bài giảng Lý luận pháp luật: Bài 4 - TS. Vũ Phương Đông

  Bài giảng Lý luận pháp luật: Bài 4 - TS. Vũ Phương Đông

  "Bài giảng Lý luận pháp luật - Bài 4: Pháp luật cạnh tranh" được biên soạn nhằm cung cấp kiến thức cơ sở lý thuyết của pháp luật cạnh tranh; pháp luật về chống hành vi cạnh tranh không lành mạnh; pháp luật về kiểm soát thỏa thuận hạn chế cạnh tranh; trách nhiệm pháp lý vi phạm luật cạnh tranh; giải quyết vụ việc cạnh tranh.

   24 p daihocthudo 26/01/2021 13 0

 • Bài giảng Lý luận pháp luật: Bài 5 - TS. Vũ Phương Đông

  Bài giảng Lý luận pháp luật: Bài 5 - TS. Vũ Phương Đông

  "Bài giảng Lý luận pháp luật - Bài 5: Pháp luật về giải quyết tranh chấp trong kinh doanh" trình bày khái quát về tranh chấp thương mại; thương lượng; hòa giải; tòa án; trọng tài thương mại. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết hơn nội dung kiến thức.

   34 p daihocthudo 26/01/2021 11 0

 • Bài giảng Lý luận pháp luật: Bài 6 - TS. Vũ Phương Đông

  Bài giảng Lý luận pháp luật: Bài 6 - TS. Vũ Phương Đông

  "Bài giảng Lý luận pháp luật - Bài 6: Pháp luật về giải thể và phá sản doanh nghiệp" tìm hiểu pháp luật về giải thể; pháp luật về phá sản. Để nắm chi tiết hơn nội dung kiến thức, mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

   20 p daihocthudo 26/01/2021 11 0

 • Bài giảng Luật Dân sự Việt Nam: Bài 1 - ThS. Lê Thị Giang

  Bài giảng Luật Dân sự Việt Nam: Bài 1 - ThS. Lê Thị Giang

  "Bài giảng Luật Dân sự Việt Nam - Bài 1: Khái niệm chung về luật dân sự Việt Nam" nội dung của bài giảng này trình bày đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh của Luật Dân sự; phân biệt được đối tượng và phương pháp điều chỉnh của Luật Dân sự với một số ngành luật khác; các nguyên tắc cơ bản của Luật Dân sự và nhận diện...

   31 p daihocthudo 26/01/2021 13 0

 • Bài giảng Luật Dân sự Việt Nam: Bài 2 - ThS. Lê Thị Giang

  Bài giảng Luật Dân sự Việt Nam: Bài 2 - ThS. Lê Thị Giang

  "Bài giảng Luật Dân sự Việt Nam - Bài 2: Chủ thể quan hệ pháp luật Dân sự" trình bày quy định của pháp luật về cá nhân; Nhà nước là chủ thể đặc biệt của quan hệ pháp luật Dân sự; phân tích được các quy định của Bộ Luật dân sự năm 2015 về pháp nhân; xác định đúng vai trò của hộ gia đình, tổ hợp tác trong Bộ Luật dân sự năm 2015.

   41 p daihocthudo 26/01/2021 12 0

 • Bài giảng Luật Dân sự Việt Nam: Bài 3 - ThS. Lê Thị Giang

  Bài giảng Luật Dân sự Việt Nam: Bài 3 - ThS. Lê Thị Giang

  Thông qua "Bài giảng Luật Dân sự Việt Nam - Bài 3: Giao dịch dân sự, đại diện, thời hạn, thời hiệu" người học nắm được khái niệm giao dịch dân sự; các kiến thức về phân loại giao dịch dân sự, điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự, giao dịch dân sự vô hiệu và hậu quả pháp lý của giao dịch dân sự vô hiệu; nội dung, kiến thức liên...

   36 p daihocthudo 26/01/2021 12 0

 • Bài giảng Luật Dân sự Việt Nam: Bài 4 - ThS. Lê Thị Giang

  Bài giảng Luật Dân sự Việt Nam: Bài 4 - ThS. Lê Thị Giang

  "Bài giảng Luật Dân sự Việt Nam - Bài 4: Tài sản và quyền sở hữu" phân tích khái niệm tài sản; phân loại được tài sản; bản chất của mỗi một loại tài sản; cách thức phân loại vật trong Bộ luật dân sự năm 2015; các nội dung lý luận cũng như pháp lý về quyền sở hữu.

   59 p daihocthudo 26/01/2021 16 0

 • Bài giảng Luật Dân sự Việt Nam: Bài 5 - ThS. Lê Thị Giang

  Bài giảng Luật Dân sự Việt Nam: Bài 5 - ThS. Lê Thị Giang

  "Bài giảng Luật Dân sự Việt Nam - Bài 5: Quyền khác đối với tài sản" thông tin đến các bạn những kiến thức về các nội dung về quyền đối với bất động sản liền kề; phân tích được các kiến thức liên quan đến quyền hưởng dụng; các kiến thức liên quan đến quyền bề mặt.

   31 p daihocthudo 26/01/2021 11 0

 • Bài giảng Luật Dân sự Việt Nam: Bài 6 - ThS. Lê Thị Giang

  Bài giảng Luật Dân sự Việt Nam: Bài 6 - ThS. Lê Thị Giang

  "Bài giảng Luật Dân sự Việt Nam - Bài 6: Thừa kế" tìm hiểu vấn đề chung về thừa kế như khái niệm, các nguyên tắc, một số quy định chung của thừa kế; thừa kế theo di chúc; thừa kế theo pháp luật; quy định của pháp luật về thanh toán và phân chia di sản thừa kế cũng như vận dụng được các quy định này vào thực tế.

   48 p daihocthudo 26/01/2021 11 0

 • Bài giảng Luật Tố tụng dân sự: Bài 1 - TS. Trần Phương Thảo

  Bài giảng Luật Tố tụng dân sự: Bài 1 - TS. Trần Phương Thảo

  "Bài giảng Luật Tố tụng dân sự - Bài 1: Khái niệm và các nguyên tắc của Luật tố tụng dân sự Việt Nam" trình bày được khái niệm vụ việc dân sự, vụ án dân sự, việc dân sự và Luật Tố tụng dân sự; quan hệ thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật Tố tụng dân sự và phương pháp điều chỉnh của Luật Tố tụng dân sự; nguyên tắc điều...

   23 p daihocthudo 26/01/2021 10 0

 • Bài giảng Luật Tố tụng dân sự: Bài 2 - TS. Trần Phương Thảo

  Bài giảng Luật Tố tụng dân sự: Bài 2 - TS. Trần Phương Thảo

  "Bài giảng Luật Tố tụng dân sự - Bài 2: Thẩm quyền của tòa án nhân dân" cung cấp khái niệm và ý nghĩa việc xác định thẩm quyền dân sự của Tòa án nhân dân; thẩm quyền theo loại việc của Tòa án nhân dân; thẩm quyền của Tòa án các cấp; thẩm quyền của Tòa án theo lãnh thổ.

   22 p daihocthudo 26/01/2021 12 0

 • Bài giảng Luật Tố tụng dân sự: Bài 3 - TS. Trần Phương Thảo

  Bài giảng Luật Tố tụng dân sự: Bài 3 - TS. Trần Phương Thảo

  "Bài giảng Luật Tố tụng dân sự - Bài 3: Cơ quan, người tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng" cung cấp đến các bạn 3 nội dung chính đó là cơ quan tiến hành tố tụng dân sự; người tiến hành tố tụng dân sự; người tham gia tố tụng dân sự.

   25 p daihocthudo 26/01/2021 12 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số