Học liệu mở

 • Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển (United Nations Convention on Law of the Sea 1982) - NXB CTQG

  Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển (United Nations Convention on Law of the Sea 1982) - NXB CTQG

  Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển (tiếng Anh: United Nations Convention on Law of the Sea - UNCLOS), cũng gọi là Công ước Luật biển hay cũng được những người chống đối nó gọi là Hiệp ước Luật biển, là một hiệp ước quốc tế được tạo ra trong Hội nghị về luật biển Liên Hiệp Quốc lần thứ 3 diễn ra từ năm 1973 cho đến 1982 với các chỉnh...

   418 p daihocthudo 17/04/2018 96 1

 • Luật số 73/2006/QH11 - Luật Bình đẳng giới

  Luật số 73/2006/QH11 - Luật Bình đẳng giới

  Luật Bình đẳng giới của Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 10 SỐ 73/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006. Luật này căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10. Luật này quy định về bình đẳng giới.

   13 p daihocthudo 17/04/2018 174 3

 • Luật số 36/2009/QH12 - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ

  Luật số 36/2009/QH12 - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ

  Luật số 36/2009/QH12 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 5. Luật này căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10. Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở...

   21 p daihocthudo 17/04/2018 170 2

 • Luật số 36/2005/QH11 - Luật thương mại 2005

  Luật số 36/2005/QH11 - Luật thương mại 2005

  Luật Thương mại của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 36/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005. Luật này căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10. Luật này quy định về hoạt động...

   109 p daihocthudo 17/04/2018 190 2

 • Luật số 15/2012/QH13 - Luật xử lý vi phạm hành chính 2012

  Luật số 15/2012/QH13 - Luật xử lý vi phạm hành chính 2012

  Luật 15/2012/QH13 Luật xử lý vi phạm hành chính. Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2012.

   54 p daihocthudo 17/04/2018 212 1

 • Luật Số 27/2012/QH13 - Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng, chống tham nhũng

  Luật Số 27/2012/QH13 - Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng, chống tham nhũng

  Luật Số: 27/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng, chống tham nhũng được ban hành căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;... Mời các bạn cùng tham khảo.

   10 p daihocthudo 17/04/2018 198 2

 • Luật số 45/2013/QH13 - Luật Đất đai 2013

  Luật số 45/2013/QH13 - Luật Đất đai 2013

  Luật đất đai số 45/2013/QH13 trình bày những quy định chung, quyền và trách nhiệm của nhà nước đối với đất đai, địa giới hành chính và điều tra cơ bản về luật đất đai, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất,...

   123 p daihocthudo 17/04/2018 163 1

 • Bộ Luật lao động 2012

  Bộ Luật lao động 2012

  Bộ luật lao động 2012 gồm 12 chương, 242 điều có hiệu lực kể từ ngày 01/5/2013. Mời các bạn cùng tham khảo đển nắm được kiến thức, các điều, qui định trong bộ luật này.

   76 p daihocthudo 17/04/2018 154 1

 • Luật số 55/2005/QH11 - Luật Phòng, chống tham nhũng 2005

  Luật số 55/2005/QH11 - Luật Phòng, chống tham nhũng 2005

  Luật phòng, chống tham nhũng Số: 55/2005/QH11 căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết Số: 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; luật này quy định về phòng, chống tham nhũng.

   22 p daihocthudo 17/04/2018 215 1

 • Luật số 50/2005/QH11 - Luật Sở hữu trí tuệ được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 36/2009/QH12

  Luật số 50/2005/QH11 - Luật Sở hữu trí tuệ được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 36/2009/QH12

  Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10. Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11.

   70 p daihocthudo 17/04/2018 216 1

 • Luật số 58/2014/QH13 - Luật Bảo hiểm xã hội

  Luật số 58/2014/QH13 - Luật Bảo hiểm xã hội

  "Luật số: 58/2014/QH13 - Luật bảo hiểm xã hội" quy định chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội; quyền và trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến bảo hiểm xã hội, tổ chức đại diện tập thể lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động; cơ quan bảo hiểm xã hội; quỹ bảo...

   53 p daihocthudo 17/04/2018 178 2

 • Luật số 55/2014/QH13 - Luật Bảo vệ môi trường 2014

  Luật số 55/2014/QH13 - Luật Bảo vệ môi trường 2014

  Luật số 55/2014/QH13 Luật bảo vệ môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm rõ các nội dung trình bày trong luật định này.

   75 p daihocthudo 17/04/2018 205 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số