Học liệu mở

 • Bài giảng Quản lý công - Bài 1: Giới thiệu

  Bài giảng Quản lý công - Bài 1: Giới thiệu

  Bài giảng Quản lý công - Bài 1 trình bày những nội dung: Giới thiệu – thông tin môn học/mục tiêu/phương pháp; chủ đề hàng tuần, lịch sử ngành học – từ hành chính công đến quản lý công, một số gợi ý. Mời các bạn cùng tham khảo.

   32 p daihocthudo 22/05/2020 6 0

 • Bài giảng Quản lý công - Bài 2: Những câu hỏi lớn về quản lý công

  Bài giảng Quản lý công - Bài 2: Những câu hỏi lớn về quản lý công

  Bài giảng Quản lý công - Bài 2 gồm có những nội dung chính sau: Hoàn tất bài 1 – nguồn gốc của nghiên cứu quản lý công, câu hỏi lớn về lĩnh vực quản lý công, ba câu hỏi lớn về quản lý công là gì và tại sao quan trọng? Làm thế nào giải đáp những câu hỏi quan trọng trong quản lý công? Mời các bạn cùng tham khảo.

   17 p daihocthudo 22/05/2020 6 0

 • Bài giảng Quản lý công - Bài 3: So sánh Công và Tư

  Bài giảng Quản lý công - Bài 3: So sánh Công và Tư

  Bài giảng Quản lý công - Bài 3: So sánh cong và tư. Bài này sẽ trình bày những nội dung chính sau: Danh mục giá trị công và chính phủ tốt, so sánh tổ chức công và tư, cân bằng giữa tổ chức công và tư. Mời các bạn cùng tham khảo.

   12 p daihocthudo 22/05/2020 4 0

 • Bài giảng Quản lý công - Bài 4: Công với tư

  Bài giảng Quản lý công - Bài 4: Công với tư

  Bài giảng Quản lý công - Bài 4 sẽ hoàn tất nội dung so sánh công tư, tìm hiểu bản chất quản lý công, lý do sự tồn tại của chính phủ, công cụ của chính phủ, xu hướng lớn trên thế giới về quản lý công, thách thức quản lý đối với các xu thế lớn toàn cầu,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   14 p daihocthudo 22/05/2020 5 0

 • Bài giảng Quản lý công - Bài 5: Quản lý công: Mới và cũ

  Bài giảng Quản lý công - Bài 5: Quản lý công: Mới và cũ

  Bài giảng Quản lý công - Bài 5 trình bày những nội dung chính sau: Điểm lại về quản lý công cũ; nhà quản lý công 1.0, 2.0., 3.0. và đặc tính của thế kỷ 21st; chính phủ điện tử là môi trường mới: Tại sao cần thiết? Thảo luận – tình huống Việt Nam; tương lai của quản lý công. Mời các bạn cùng tham khảo.

   15 p daihocthudo 22/05/2020 5 0

 • Bài giảng Quản lý công - Bài 6: Chính phủ điện tử (tương lai)

  Bài giảng Quản lý công - Bài 6: Chính phủ điện tử (tương lai)

  Bài giảng Quản lý công - Bài 6 cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về chính phủ điện tử (tương lai). Chương này trình bày những nội dung chính như: Điểm lại quản lý công cũ; nhà quản lý công 1.0, 2.0., 3.0. & đặc tính của thế kỷ 21st; chính phủ điện tử là môi trường mới: Tại sao cần thiết? Tương lai của quản lý công. Mời các bạn cùng...

   14 p daihocthudo 22/05/2020 5 0

 • Bài giảng Quản lý công - Bài 7: Bộ máy quản lý nhà nước và tổ chức công

  Bài giảng Quản lý công - Bài 7: Bộ máy quản lý nhà nước và tổ chức công

  Bài giảng Quản lý công - Bài 7: Bộ máy quản lý nhà nước và tổ chức công. Bài này gồm có những nội dung chính sau: Bộ máy quản lý nhà nước theo Weber: Cần hay không? Tổ chức công: Cấu trúc và yếu tố cơ bản, so sánh quốc tế, tình huống Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

   22 p daihocthudo 22/05/2020 5 0

 • Bài giảng Quản lý công - Bài 8: Văn hoá tổ chức

  Bài giảng Quản lý công - Bài 8: Văn hoá tổ chức

  Bài giảng Quản lý công - Bài 8: Văn hoá tổ chức. Bài giảng gồm có những nội dung chính sau: Văn hoá tổ chức - một trong số yếu tố quan trọng nhất tác động lên quản lý công; bản chất phụ thuộc lối mòn; giá trị, niềm tin, thái độ, hành vi được chia sẻ - bản chất tập thể; nghiên cứu so sánh. Mời các bạn cùng tham khảo.

   17 p daihocthudo 22/05/2020 5 0

 • Bài giảng Quản lý công - Bài 9: Động cơ phục vụ công

  Bài giảng Quản lý công - Bài 9: Động cơ phục vụ công

  Bài giảng Quản lý công - Bài 9: Động cơ phục vụ công. Bài giảng gồm có những nội dung chính sau: Ôn lại nội dung về văn hóa tổ chức, lý thuyết động viên, động viên phục vụ công. Mời các bạn cùng tham khảo.

   21 p daihocthudo 22/05/2020 5 0

 • Bài giảng Quản lý công - Bài 10: Chính sách trọng nhân tài - Tốt và xấu

  Bài giảng Quản lý công - Bài 10: Chính sách trọng nhân tài - Tốt và xấu

  Bài giảng Quản lý công - Bài 10: Chính sách trọng nhân tài - Tốt và xấu. Bài giảng gồm có những nội dung chính sau: Chính sách trọng nhân tài – định nghĩa và ứng dụng trong cuộc sống, mặt trái và phải của chính sách này; ví dụ Singapore; ứng dụng cho Việt Nam? Mời các bạn cùng tham khảo.

   10 p daihocthudo 22/05/2020 4 0

 • Bài giảng Quản lý công - Bài 11, 12: Quản lý khung thời gian ngắn và dài hạn

  Bài giảng Quản lý công - Bài 11, 12: Quản lý khung thời gian ngắn và dài hạn

  Bài giảng Quản lý công - Bài 11, 12: Quản lý khung thời gian ngắn và dài hạn. Bài giảng gồm có những nội dung chính sau: Với nhiều nhà quản lý công quản lý trong ngắn hạn so với dài hạn là nan giải; những đòi hỏi về các bên liên quan, cách tiếp cận, phương pháp đều khác nhau; quản lý tính linh hoạt trong các tổ chức công. Mời các bạn cùng tham khảo.

   25 p daihocthudo 22/05/2020 5 0

 • Bài giảng Quản lý công - Bài 13: Hợp đồng giữa chính phủ và khu vực tư

  Bài giảng Quản lý công - Bài 13: Hợp đồng giữa chính phủ và khu vực tư

  Bài giảng Quản lý công - Bài 13: Hợp đồng giữa chính phủ và khu vực tư. Bài giảng gồm có những nội dung chính sau: Vai trò giảm dần của nhà nước trong cung cấp dịch vụ công và cơ sở hạ tầng, sự nổi lên của khu vực tư, hợp đồng và hợp tác công tư. Mời các bạn cùng tham khảo.

   26 p daihocthudo 22/05/2020 4 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số