Học liệu mở

 • Bài giảng Mật mã học - Chương 3: Mã hóa khóa công khai và quản lý khóa

  Bài giảng Mật mã học - Chương 3: Mã hóa khóa công khai và quản lý khóa

  Bài giảng "Mật mã học - Chương 3: Mã hóa khóa công khai và quản lý khóa" cung cấp cho người học các kiến thức: Số nguyên tố, hệ mã hóa khóa công khai, giao thức trao đổi khóa Diffie-Hellman, hệ RSA, quản lý khóa. Mời các bạn cùng tham khảo.

   52 p daihocthudo 30/09/2019 6 0

 • Bài giảng Mật mã học - Chương 4: Chứng thực dữ liệu

  Bài giảng Mật mã học - Chương 4: Chứng thực dữ liệu

  Bài giảng "Mật mã học - Chương 4: Chứng thực dữ liệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Mở đầu, mã chứng thực thông điệp, hàm băm, chữ ký số. Cuối bài giảng có phần bài tập để người học ôn tập và củng cố kiến thức.

   60 p daihocthudo 30/09/2019 7 0

 • Bài giảng Thuật toán nâng cao: Chương 8 - Nguyễn Thanh Bình

  Bài giảng Thuật toán nâng cao: Chương 8 - Nguyễn Thanh Bình

  Bài giảng Thuật toán nâng cao - Chương 8 trình bày về quay lui (backtracking). Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Quay lui (backtracking), các bước thiết kế thuật toán quay lui, thuật toán quay lui tổng quát, một số ứng dụng của thuật toán quay lui. Mời các bạn cùng tham khảo.

   22 p daihocthudo 30/09/2019 7 0

 • Bài giảng Thuật toán nâng cao: Chương 7 - Nguyễn Thanh Bình

  Bài giảng Thuật toán nâng cao: Chương 7 - Nguyễn Thanh Bình

  Bài giảng Thuật toán nâng cao: Chương 7 trình bày về Thuật toán tham lam (greedy algorithms). Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Nguyên tắc thuật toán tham lam, ưu nhược điểm, cấu trúc tổng quát, độ phức tạp của thuật toán,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   33 p daihocthudo 30/09/2019 8 0

 • Bài giảng Thuật toán nâng cao: Chương 5 - Nguyễn Thanh Bình

  Bài giảng Thuật toán nâng cao: Chương 5 - Nguyễn Thanh Bình

  Bài giảng Thuật toán nâng cao: Chương 5 trình bày về thuật toán chia để trị (devide and conquer). Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Cấu trúc đệ quy; một số ứng dụng như: Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất, nhân hai ma trận, quicksoft, chọn phần tử, tính bao đóng lồi. Mời các bạn cùng tham khảo.

   20 p daihocthudo 30/09/2019 6 0

 • Bài giảng Thuật toán nâng cao: Chương 4 - Nguyễn Thanh Bình

  Bài giảng Thuật toán nâng cao: Chương 4 - Nguyễn Thanh Bình

  Chương này trình bày về đệ quy (recursion). Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Đa đệ quy (multiple recursion), Đệ quy chéo (mutual recursion), đệ quy chồng (implicated recursion), nguyên tắc,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm chi tiết.

   15 p daihocthudo 30/09/2019 5 0

 • Bài giảng Thuật toán nâng cao: Chương 9 - Nguyễn Thanh Bình

  Bài giảng Thuật toán nâng cao: Chương 9 - Nguyễn Thanh Bình

  Bài giảng Thuật toán nâng cao - Chương 9 trình bày về thuật toán xác xuất (probalitiste algorithms). Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Thuật toán đơn định (deterministic algorithm), thuật toán xác suất (probabiliste/randomized algorithm), các loại thuật toán xác suất,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   22 p daihocthudo 30/09/2019 4 0

 • Bài giảng Thuật toán nâng cao: Chương 1 - Nguyễn Thanh Bình

  Bài giảng Thuật toán nâng cao: Chương 1 - Nguyễn Thanh Bình

  Bài giảng Thuật toán nâng cao: Chương 1 giới thiệu một số khái niệm cơ bản về thuật toán như: Thuật toán, các tính chất của thuật toán, đặc tả thuật toán, phân tích và đánh giá các thuật toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

   20 p daihocthudo 30/09/2019 5 0

 • Bài giảng Thuật toán nâng cao: Chương 2 - Nguyễn Thanh Bình

  Bài giảng Thuật toán nâng cao: Chương 2 - Nguyễn Thanh Bình

  Bài giảng chương 2 trình bày về "Chứng minh sự đúng đắn" trong thuật toán. Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Phân tích thuật toán, kiểm tra tính đúng đắn, chứng minh sự đúng đắn, tiền điều kiện và hậu điều kiện, trạng thái của thuật toán, chú thích thuật toán,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   14 p daihocthudo 30/09/2019 3 0

 • Bài giảng Thuật toán nâng cao: Chương 3 - Nguyễn Thanh Bình

  Bài giảng Thuật toán nâng cao: Chương 3 - Nguyễn Thanh Bình

  Chương này trình bày về độ phức tạp (Complecxity) của thuật toán. Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Khái niệm về độ phức tạp, độ phức tạp: lý thuyết và thực tế, đánh giá độ phức tạp: 3 trường hợp, các hàm tiệm cận, độ phức tạp thực tế. Mời các bạn cùng tham khảo.

   26 p daihocthudo 30/09/2019 5 0

 • Bài giảng Thuật toán nâng cao: Chương 6 - Nguyễn Thanh Bình

  Bài giảng Thuật toán nâng cao: Chương 6 - Nguyễn Thanh Bình

  Bài giảng Thuật toán nâng cao: Chương 6 trình bày về quy hoạch động (dynamic programming). Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Nguyên tắc quy hoạch động; một số ứng dụng của quy hoạch động như: Triển khai nhị thức (a+b)n, nhân dãy ma trận, dãy con chung dài nhất, xếp ba lô. Mời các bạn cùng tham khảo.

   49 p daihocthudo 30/09/2019 7 0

 • Bài giảng Thuật toán nâng cao: Chương 10 - Nguyễn Thanh Bình

  Bài giảng Thuật toán nâng cao: Chương 10 - Nguyễn Thanh Bình

  Bài giảng Thuật toán nâng cao - Chương 10 trình bày về lớp các bài toán NP đầy đủ (NP-complete). Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Đặt vấn đề, bài toán, lớp độ phức tạp NP, lớp NP đầy đủ, rút gọn bài toán, NP khó và NP đầy đủ, chứng minh bài toán NP đầy đủ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   10 p daihocthudo 30/09/2019 5 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số